Oferta

Firma ELMONT-POMIARY spółka z o.o. oferuje:

 • wykonanie elektrycznych prac montażowych, rozruchowych oraz pomiarowych,
 • wykonanie pomiarów termowizyjnych,
 • wykonywanie analiz jakości parametrów zasilania analizatorem,
 • wykonywanie projektów instalacji elektrycznych,
 • prowadzenie eksploatacji rozdzielni średniego i niskiego napięcia,
 • usługi okresowych pomiarów elektrycznych (dla układów niskiego i średniego napięcia) wymaganych przez Prawo Budowlane oraz Prawo Energetyczne w zakresie:
  • pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiarów rezystancji izolacji eksploatowanych urządzeń,
  • sprawdzania przekaźników i zabezpieczeń,
  • sprawdzania analogowych przyrządów pomiarowych,
  • wykonywania prób napięciowych kabli, lokalizacja miejsca uszkodzeń kabli,
  • dokonywania pomiarów rezystancji uziomów oraz sprawdzania ciągłości instalacji odgromowej,
  • dokonywania pomiarów uziemień roboczych i ochronnych,
  • sprawdzania wyłączników różnicowoprądowych,
  • prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych prób i pomiarów.
O firmie O firmie
Top